Systemet med anknutna ombud gör det möjligt att runda myndigheternas tillsyn